Regulamin

Właścicielem Sklepu Internetowego mieszczącego się na portalu monafood.pl (dalej ”Sklep Internetowy”) jest: MONA Tomasz Sroczyński z siedzibą w Śremie ul. Piaskowa 48 63-100 Śrem (dalej zwana „MONA”)
NIP: 7851736905, REGON: 366168782
Telefon: 662-688-025
Adres poczty elektronicznej e-mail: biuro@monafood.pl
Rachunek bankowy Alior Bank: 13249000050000453085089315

Słownik pojęć użytych w niniejszym regulaminie:
Przedsiębiorca – podmiot prawa, prowadzący we własnym imieniu działalność gospodarczą, w tym MONA.
Kupujący – każdy podmiot składający Zamówienie w Sklepie internetowym
(Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).
Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej
(w tym zawarcie umowy sprzedaży) niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością
gospodarczą lub zawodową (zwany w dalszej części także „Klientem”).
Reklamacja – tryb postępowania w razie wystąpienia wady sprzedanego towaru.
Rękojmia – tryb dochodzenia odpowiedzialności od przedsiębiorcy, który sprzedał towar Konsumentowi, w sytuacji ujawnienia się wady fizycznej lub prawnej.
Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie internetowym.
Wada istotna – podstawa umożliwiająca skorzystanie przez Konsumenta określonych praw z tytułu rękojmi.
Dokument informacyjny – dokument dołączony do Towaru informujący Konsumenta o sposobie korzystania z towaru.
Sklep internetowy – serwis internetowy należący do Mona, na którym nastąpiło złożenie zamówienia przez Kupującego.
Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonywania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie Sklepu internetowego.
 2. Do składania Zamówień w Sklepie internetowym, niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty elektronicznej e-mail, jak również przeglądarki internetowej stron www.
 3. Głównym przedmiotem świadczenia Mona jest profesjonalna sprzedaż produktów spożywczych.
 4. Zawartość Sklepu internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a zatem złożenie przez Klienta zamówienia nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Natomiast Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru.
 5. Składane na stronie zamówienia na produkty prezentowane przez Mona stanowią jedynie zaproszenie do składania ofert zakupu. Umowa sprzedaży jest zawierana z chwilą potwierdzenia zamówienia przez MONA w formie wiadomości e-mail, wysłanej do Klienta. Do czasu otrzymania tego potwierdzenia, Klient jest uprawiony do anulowania zamówienia.
 6. MONA dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia, opisy i dane techniczne umieszczonych Towarów, były jak to najbardziej możliwe, zgodne z rzeczywistością.
 7. Sposób korzystania z Towaru określa dokument informacyjny, dołączony do każdego towaru.
 8. Konsument może porozumieć się z MONA, za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej e-mail oraz bezpośrednio w siedzibie przedsiębiorcy.
 9. Konsument jeżeli zdecyduje się na kontakt telefoniczny z MONA, ponosi koszty połączenia telefonicznego, według stawek wybranego przez Niego operatora.
 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustawa Kodeks cywilny oraz ustawa o prawach konsumenta.
 11. Niniejszy regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

SPRZEDAŻ TOWARÓW

 1. Wszystkie ceny Towarów, podane w Sklepie Internetowym są wartościami brutto, wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).
 2. Oprócz ceny Towaru, Konsument pokrywa również koszty jego dostarczenia, na adres wskazany w złożonym zamówieniu.
 3. Koszt dostawy jest doliczany do kwoty zamówienia.
 4. MONA honoruje następujące formy płatności:
   płatność za pobraniem,
   płatność przelewem na rachunek bankowy MONA (w tym przypadku, Konsument ponosi koszty możliwej opłaty bankowej lub pocztowej, za wykonanie dyspozycji przelewu),
   za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182 oraz Przelewy24 PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań,
 5. Jeżeli Konsument wybierze opcję płatności „przelewem na rachunek bankowy MONA”, cenę Towaru, powiększoną o koszt dostawy powinien zapłacić, na rachunek bankowy MONA: Alior Bank: 13249000050000453085089315, podając w tytule przelewu:
  Zapłata za: / nr zamówienia + data /.
 6. Termin płatności w przypadku płatności za pobraniem, następuje w dniu dostarczenia Towaru, zaś w przypadku płatności kartą płatniczą, przelewem elektronicznym lub za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego PayPal lub Przelewy24– bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia MONA przyjmuje drogą elektroniczną z wykorzystaniem Sklepu internetowego przez 7 dni w tygodniu 24 h/dobę.
 2. Złożone przez Klienta zamówienia zostaną realizowane niezwłocznie, nie później niż w terminie do 3 dni roboczych od dnia złożenia.
 3. W celu złożenia Zamówienia poprzez Sklep internetowy, należy dodać wybrany Towar do koszyka, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu internetowego.
 4. Zamówienia Sklep Internetowy realizuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7 –15.
 5. MONA jest obowiązany dostarczyć zamówiony i kupiony przez Konsumenta Towar bez wad fizyczny i prawnych.
 6. Po zawarciu z Konsumentem umowy sprzedaży, kupiony Towar zostanie niezwłocznie przez MONA wydany.
 7. W sytuacji, w której z przyczyn obiektywnych i niezależnych od MONA, zamówionego Towaru nie będzie w magazynie, Klient jest niezwłocznie informowany o tym fakcie i ma możliwość wyboru między zmianą zamówionego Towaru na inny, z dłuższym czasem realizacji, jak również o możliwości rezygnacji ze złożonego zamówienia, a w konsekwencji zwrotu wszystkich wpłaconych środków pieniężnych.
 8. Kupujący przy złożeniu zamówienia, w celu prawidłowego przebiegu transakcji, powinien podać numeru telefonu kontaktowego i adresu poczty elektronicznej e-mail, które będą konieczne do potwierdzenia złożonego zamówienia.
 9. Zobowiązania wynikające z umowy zawartej pomiędzy MONA, a Klientem, które obciążają Klienta, trwają przez okres 24 miesięcy (2 lata), poczynając od momentu zawarcia umowy.

WYSYŁKA TOWARU

 1. Kupiony przez Konsumenta Towar, dostarczany jest firmą kurierską tylko na obszarze Polski, na adres wskazany przez Klienta przy złożeniu zamówienia, jako adres dostawy.
 2. Dostarczenie Towaru do Konsumenta jest płatne, z zastrzeżeniem warunków z działu „Sprzedaż towarów”
 3. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego uszkodzenia przesyłki, MONA zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym MONA.

REKLAMACJE

 1. Wszystkie Towary zakupione w Sklepie Internetowym podlegają 2 (dwa) letniej rękojmi, zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta oraz Ustawą Kodeks Cywilny.
 2. Prosimy o zachowanie dowodu zakupu – paragon, faktura VAT.
 3. MONA w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia przez Konsumenta reklamacji, poinformuje Klienta o swoim stanowisku w zakresie zasadności zgłoszonego roszczenia.
 4. Przesyłka z reklamowanym Towarem powinna zawierać oświadczenie Konsumenta, zawierające w miarę dokładny opis wady Towaru oraz aktualny adres zwrotny Klienta, z kontaktowym numerem telefonu lub adresem e-mail, aby umożliwić bezpośredni i niezwłoczny kontakt z Konsumentem.
 5. Reklamacje Klient może złożyć wysyłając na adres siedziby MONA lub na adres mailowy: sklep@monafood.pl .
 6. Reklamacja złożona przez Kupującego niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu potwierdzającego sprzedaż, nie będzie rozpatrywana.
 7. Klient powinien odebrać reklamowany towar, niezwłocznie po poinformowaniu jego osoby o rozpatrzeniu jego zgłoszenia i dostarczeniu na adres wskazany przez Klienta.
  W sytuacji gdy Towar ten, nie zostanie odebrany, MONA wezwie Klienta na piśmie lub ewentualnie w inny sposób z nim osobiście uzgodniony, do odbioru towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wezwania. Po bezskutecznym upływie tego dodatkowego terminu, MONA będzie uprawniony do naliczania opłat za bezumowne przechowanie towaru. Opłata ta wynosi 100 zł, naliczanej za każdy miesiąc przechowania.
 8. Jeżeli w wyniku uznania przez MONA reklamacji za zasadną, Towar naprawiono lub wymieniono na nowy, bądź zgłoszoną reklamację odrzucono jako niezasadną, MONA niezwłocznie zwróci taki Towar firmą kurierską, na podany przez Konsumenta adres, chyba że zostanie ustalona z Klientem inna forma przekazania Towaru.
 9. Jeżeli decyzją MONA na żądanie Reklamującego obniżył cenę reklamowanego Towaru lub ma zwrócić środki pieniężne (cenę Towaru), to odpowiednie roszczenie z takiego tytułu, zostanie zrealizowane przez MONA, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu,
  który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. W sytuacji gdy reklamowany Towar nie zostanie przez Klienta odebrany, MONA wezwie Klienta na piśmie lub ewentualnie w inny sposób uzgodniony z Nim sposób, do odbioru Towaru w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wezwania. Po bezskutecznym upływie tego dodatkowego terminu, MONA będzie uprawniony do naliczania opłat za bezumowne przechowanie Towaru. Opłata ta wynosi 100 zł, naliczanej za każdy miesiąc przechowania.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasad dostępu do takich procedur tj. możliwości skierowania sprawy za zgodą obu stron umowy do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego.
 2. Konsument uprawniony jest więc do zwrócenia się:
   do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego, działającego przy Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie ewentualnego sporu wynikłego z zawartej z MONA umowy sprzedaży,
   do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia ewentualnego sporu między Klientem, a MONA.
 3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w przedmiocie rozstrzygnięcia ewentualnego sporu między Klientem, a MONA, korzystając także z bezpłatnej pomocy Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, w tym m.in. Federacja Konsumentów.

ZWROTY

 1. Zgodnie z obowiązującym prawem Klient ma prawo do zwrotu towaru pełnowartościowego w terminie 14 dni od otrzymania towaru. 
 2. W celu dokonania zwrotu, należy wysłać zgłoszenie na adres siedziby firmy lub adres mailowy: sklep@monafood.pl
 3. Następnie, w ciągu 14 dni od daty otrzymania produktów, należy odesłać zwracane produkty (na koszt Klienta)  na adres: Mona ul. Piaskowa 48, 63-100 Śrem zamieszczając w środku informację z danymi Klienta oraz nr konta na jakie należy zwrócić pieniądze.
 4. Po otrzymaniu zwrotu, firma Mona w ciągu 14 dni zweryfikuje zwracane produkty i po akceptacji dokona zwrotu pieniędzy na konto klienta o czym klient zostanie poinformowany droga mailowa lub telefoniczną.
 5. Jeżeli zwrócone produkty nie będą pełnowartościowe, pieniądze za towar nie będą zwracane, a one pozostaną do dyspozycji klienta w siedzibie firmy.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży lub umowę o świadczenie Usługi elektronicznej, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: MONA, ul. Piaskowa 48, 63-100 Śrem lub na adres mailowy: sklep@monafood.pl
 2. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, liczy się od dnia wydania Produktu w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi elektronicznej – od dnia jej zawarcia.
 3. W razie odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie Usługi elektronicznej jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Jeżeli Konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
 4. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od daty odstąpienia od umowy. Zwrot towaru powinien nastąpić poprzez jego wysyłkę na adres Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego lub w inny wskazany przez Konsumenta sposób.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy koszty zwrotu towaru związane z odstąpieniem od umowy, (a w szczególności koszty transportu towaru i koszty płatności dokonanej za pośrednictwem platform płatności) ponosi Klient.
 7. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
 • w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez MONA, z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest konieczne, celem
  umożliwienia realizacji złożonego Zamówienia.
 3. Dane osobowe są przetwarzane tylko i włącznie przez MONA, w celu realizacji złożonego Zamówienia.
 4. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Kupujący ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. MONA zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich udostępnienia może uniemożliwić zrealizowanie Zamówienia Kupującego.

Shopping Cart
Przewiń do góry